###GET /bourse/v2/clients/{clientId}/companyFreeFloat * **شرح:** در این وب‌سرویس، حاصل جمع سهام(درصدی)، سهام‌داران غیر عمده نشان داده می‌شود. در بازار بورس و فرابورس سهام‌دارانی که بالای یک در صد سهم دارند عمده و کمتر از آن غیر عمده شناخته می‌شوند. احتمال اینکه سهامداران عمده، سهم خود را بفروشند پایین است. ازاین‌رو هرچه جمع سهام(درصدی)، سهام‌داران غیر عمده در یک شرکت بیشتر باشد، احتمال اینکه سهم آن شرکت، به راحتی خرید یا فروش شود بالاتر میرود. * **اسکوپ:** ```bourse:company-free-float:get``` * **رویکرد:** ```Client_Credential``` ```````````````` {address}/bourse/v2/clients/{clientId}/companyFreeFloat?trackId={trackId}&comId={comId} ```````````````` <div class="sandboxaddress sandbox" id="sandbox" style="float:right" style="display: none" > https://sandboxapi.finnotech.ir <b> :address </b> </div> <div class="production-address production" style="float:right" style="display: block"> https://apibeta.finnotech.ir <b> :address </b> </div> #### Headers مقادیر زیر باید در هدر قرار بگیرد ```````````````` Authorization : Bearer {Token} ```````````````` * برای فراخوانی این سرویس نیازی به افزودن حساب نمی باشد و میتوانید با توکن بدون حساب، سرویس را فراخوانی کنید #### URI Parameters * **clientId: ** شناسه کلاینت #### Query Parameters * **trackId:** (اختیاری) کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. * example: ```c0aadbb7-a7b9-4f07-987e-409eba06cfdf``` * **comId:** (اجباری) شناسه شرکت #### Request Example `````````````` https://apibeta.finnotech.ir/oak/v1/clients/testClient/companyFreeFloat?trackId=c0aadbb7-a7b9-4f07-987e-409eba06cfdf&comId=241 `````````````` ####Results Format ##### Successful result format (status code 200) ```````````````````` "result": { "Com_ID": 241 , "FreeFloatMin": 1.3 , "FreeFloatMax": 88.23 , "FreeFloat": 21.33 , "trackId": "0a1f5311-2cc0-415f-8544-b3e869ee41ed" , "status": "DONE" } ,"trackId": "0a1f5311-2cc0-415f-8544-b3e869ee41ed" ,"status": "DONE" } ```````````````````` * **result:** آبجکتی از پاسخ سرویس شامل: * **Com_ID:** شناسه شرکت * **FreeFloatMin:** کمترین مقدار نقد شوندگی یک شرکت بین کل شرکت‌های بورسی و غیر بورسی * **FreeFloatMax:** بیشترین مقدار نقد شوندگی یک شرکت بین کل شرکت‌های بورسی و غیر بورسی * **FreeFloat:** مقدار شاخص نقد شوندگی شرکت Com_ID ( عدد بین صفر تا صد) * **trackId:** کد پیگیری، اگر ارسال شده باشد همان مقدار برگردانده میشود و در غیر اینصورت یک رشته تصادفی تولید و برگردانده میشود * **status:** وضعیت تراکنش * **DONE:** در صورت موفق بودن عملیات رخ میدهد * **FAILED:** در صورت نا موفق بودن عملیات رخ میدهد * **error**: جزییات خطا (در صورت بروز خطا) #### UnSuccessful result format در اینجا میتوانید لیست خطاهای سرویس ها را مشاهده کنید [لیست خطاها](/generic-errors.html)