###GET /bourse/v2/clients/{clientId}/trades/realtime * **شرح** این وب سرویس، آمار لحظه ای معاملات (کندل) سهام هر شرکت در بازه های زمانی یک دقیقه ای در بورس و فرابورس را در روزکاری جاری ارائه می­دهد. * **اسکوپ:** ```bourse:trades-realtime:get``` * **رویکرد:** ```Client_Credential``` ```````````````` {address}/bourse/v2/clients/{clientId}/trades/realtime?trackId={trackId}&coId={coId}&fromTime={fromTime}&toTime={toTime}&isTimePeriod={isTimePeriod}&precedencyRight={precedencyRight} ```````````````` <div class="sandboxaddress sandbox" id="sandbox" style="float:right" style="display: none" > https://sandboxapi.finnotech.ir<b><span class="finnotech-sandbox-address-text"> :address </span></b> </div> <div class="production-address production" style="float:right" style="display: block"> https://apibeta.finnotech.ir <b> :address </b> </div> #### URI Parameters * **clientId: ** شناسه کلاینت #### Headers مقادیر زیر باید در هدر قرار بگیرد ```````````````` Authorization : Bearer {Token} ```````````````` * برای فراخوانی این سرویس نیازی به افزودن حساب نمی باشد و میتوانید با توکن بدون حساب، سرویس را فراخوانی کنید #### URI Parameters * **clientId: ** شناسه کلاینت #### Query Parameters شناسه شرکت در صورتی که مقدار IsTimePeriod = true باشد الزامی است، در غیر اینصورت الزامی نیست. اگر شناسه­‌‌ی شرکت مشخص نشود، فهرست آمار معاملات تمام شرکت­‌ها ارائه خواهد شد. متغیر PrecedencyRight الزامی نیست. اگر PrecedencyRight برابر با False باشد، آمار معاملات سهام عادی و اگر برابر با True باشد آمار معاملات حق­‌تقدم را نشان می­دهد. (قیمت­ها به ریال ارائه می­شود) اگر IsTimePeriod=true باشد خروجی ، آمار دقیقه ای در بازه مشخص‌شده میباشد. و اگر false باشد فقط آمار آخرین معامله ارائه می‌شود. ( FromTime پیش‌فرض ابتدای روز کاری و ToTime لحظه جاری (یا آخری زمان کاری) در نظر گرفته‌شده است. اطلاعات هر 1 دقیقه به روز رسانی می‌شوند. (اطلاعات قبل از آن به صورت فایل ارائه می‌شود) * **trackId:** (اختیاری) کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. * example: ```c0aadbb7-a7b9-4f07-987e-409eba06cfdf``` * **coId:** (اختیاری - اجباری) شناسه­‌ی شرکت اگر isTimePeriod = true باشد فرستادن این فیلد اجباری است * **isTimePeriod:** (اختیاری) اطلاعات آخرین لحظه * **true:** حق تقدم * **false:** سهم * **precedencyRight:** (اختیاری) * **true:** حق تقدم * **false:** سهم * **fromTime:** (اختیاری) زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپدورقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. * **toTime:** (اختیاری)زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. ####Results Format ##### Successful result format (status code 200) { "trackId": "49a33de6-bb53-4300-9f58-6c4c7b50f79d", "result": [ { "CoID": 5, "BourseSymbol": "ومعادن", "TseSymbolCode": "IRO1MADN0001", "FullTitle": "سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات", "PrecedencyRight": false, "TradeDateGre": "2020/01/19 09:01:37", "TradeDate": "1398/10/29", "MaxPrice": 5488, "minPrice": 5480, "OpeningPrice": 5488, "ClosingPrice": 5477, "LastPrice": 5488, "TradeVolume": 51205, "TradeValue": 281013040, "TradeQty": 16, "PreviousClosingPrice": 5477, "ClosingPriceChange": 0, "ClosingPChgPercent": 0, "ShareCount": 40300000000, "MarketValue": 220723100000000, "Type": null }] , "trackId": "8e15adc9-6e14-460a-9112-422567bc0e34" , "state": "DONE" } * **result:** آبجکتی از پاسخ سرویس شامل: * **CoID:** شناسه شرکت * **PrecedencyRight:** نشانگر حق­ تقدم (سهم=True و حق­ تقدم= Fulse) * **TradeDateGer:** تاریخ میلادی * **TradeDate:** تاریخ خورشیدی انجام معامله * **MaxPrice:** بیشترین قیمت معاملات * **minPrice:** کمترین قیمت معاملات * **OpeningPrice:** اولین قیمت معاملات * **ClosingPrice:** قیمت پایانی معاملات * **LastPrice:** قیمت آخرین معامله * **TradeVolume:** حجم معاملات * **TradeValue:** ارزش معاملات * **TradeQty:** تعداد معاملات * **PreviousClosingPrice:** قیمت پایانی قبلی * **ClosingPriceChange:** تغییر قیمت پایانی * **ClosingPChgPercent:** درصد تغییر قیمت پایانی * **trackId:** کد پیگیری، اگر ارسال شده باشد همان مقدار برگردانده میشود و در غیر اینصورت یک رشته تصادفی تولید و برگردانده می‌‌شود * **state:** چهار رقم آخر شماره کارت مبدا * **DONE:** در صورت موفق بودن عملیات رخ میدهد * **FAILED:** در صورت ناموفق بودن عملیات رخ میدهد * **error**: جزییات خطا (در صورت بروز خطا) #### UnSuccessful result format در اینجا میتوانید لیست خطاهای سرویس ها را مشاهده کنید [لیست خطاها](/generic-errors.html)