###GET /bourse/v2/clients/{clientId}/tradingValueIndex * **شرح:** ‫ این شاخص با محاسبه‌ی نسبت "ارزش معاملات" هر شرکت دلخواه به "ارزش کل" آن شرکت در لحظه‌ی t و در روز d، حجم نسبی معاملات را نشان می­دهد. * Value ratio (d,t) = (Pt x Qt) / MV * (Pt x Qt) = ارزش معاملات یک شرکت * MV = ارزش کل شرکت که از حاصل‌ضرب تعداد کل سهام شرکت در قیمت (PA X Q) به دست می‌آید و مقدار آن از سازمان بورس دریافت می‌شود. * Pt = آخرین قیمت معامله‌ شده سهام شرکت در روز معاملاتی جاری تا زمان t. برای روزهای معاملاتی پیشین این قیمت برابر با قیمت آخرین معامله در آن روز خواهد بود. * PA = میانگین وزنی قیمت سهام معامله شده در روز جاری تا زمان t. اگر d یکی ازروزهای معاملاتی پیشین باشد، این قیمت برابر با قیمت بسته شدن بازار (Closing Price=PC) در آن روز خواهد بود. * Qt = جمع تعداد سهام معامله شده­ی شرکت در روز جاری تا زمان t. برای روزهای معاملاتی پیشین، این مقدار برابر با جمع کل تعداد سهام معامله شده در آن روز خواهد بود. * Q = تعداد کل سهام شرکت این شاخص میتواند بیان گر میزان استقبال از سهام یک شرکت باشد. هر چند، مقدار این شاخص عدد کوچکی است، ولی هر چه بزرگتر باشد یعنی استقبال نسبی بیشتری برای خرید و فروش سهم آن شرکت وجود داشته است. * ‫سازمان بورس در هرلحظه، متغیرهای ارزش بازار closing price و ارزش معاملات روز value را محاسبه کرده و اعلام می­کند.. * **اسکوپ:** ```bourse:trading-value-index:get``` * **رویکرد:** ```Client_Credential``` ```````````````` {address}/bourse/v2/clients/{clientId}/tradingValueIndex?trackId={trackId}&comId={comId} ```````````````` <div class="sandboxaddress sandbox" id="sandbox" style="float:right" style="display: none" > https://sandboxapi.finnotech.ir<b><span class="finnotech-sandbox-address-text"> :address </span></b> </div> <div class="production-address production" style="float:right" style="display: block"> https://apibeta.finnotech.ir <b> :address </b> </div> #### Headers مقادیر زیر باید در هدر قرار بگیرد ```````````````` Authorization : Bearer {Token} ```````````````` * در صورتی که کلاینت توکن های کلاینت کردنشیال مختلفی بر روی حسابهای متعدد خود ساخته باشد , با استفاده از هر یک از آنها میتواند این سرویس را فراخوانی کند. * برای فراخوانی این سرویس نیازی به افزودن حساب نمی باشد و میتوانید با توکن بدون حساب نیز، سرویس را فراخوانی کنید. #### URI Parameters * **clientId: ** شناسه کلاینت #### Query Parameters * **trackId:** (اختیاری) کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. * example: ```c0aadbb7-a7b9-4f07-987e-409eba06cfdf``` * **comId:** (اجباری) شناسه شرکت #### Request Example `````````````` https://apibeta.finnotech.ir/oak/v1/clients/testClient/tradingValueIndex?trackId=c0aadbb7-a7b9-4f07-987e-409eba06cfdf&comId=4 `````````````` * شرکت احیا صنایع خراسان * Comid=4 ####Results Format ##### Successful result format (status code 200) {"result": [{ "LastTradingDay": 0.0001125 , "LastTradingWeek": .0000751428571428571428571429 , "LastTradingMonth": 0.0001006533333333333333333333 , "LastTradingYear": 0.0001811183561643835616438356 , "Min": 0.0000634 , "Max": 0.0005461 , "trackId": "89e107a6-5721-4d4d-b10c-1dc24d51d506" , "state": "DONE" }] , "trackId": "8e15adc9-6e14-460a-9112-422567bc0e34" , "status": "DONE" } * **result:** آبجکتی از پاسخ سرویس شامل: * **LastTradingDay:** مقدار ```Value ratio (d,t)``` برای روز جاری و تا زمان t محاسبه می­‌شود. (پیش از باز شدن بازار و پس از بسته شدن بازار، مقدار آن Null خواهد بود) * **LastTradingWeek:** نخست این شاخص برای روز جاری و برای هریک از روزهای معاملاتی شش روز پیشین محاسبه می­‌شود. سپس میانگین حسابی شاخص روز جاری و شاخص روزهای معاملاتی تا شش روز پیش، به عنوان مقدار این شاخص برای آخرین هفته­‌ی معاملاتی اعلام می­‌شود. * **LastTradingMonth:** نخست این شاخص برای روز جاری و برای هریک از روزهای معاملاتی تا 29 روز پیش، محاسبه می­‌شود. سپس میانگین حسابی شاخص روز جاری و شاخص روزهای معاملاتی تا 29 روز پیش، به عنوان مقدار این شاخص برای آخرین ماه معاملاتی اعلام می­‌شود. * **LastTradingYear:** نخست این شاخص برای روز جاری و برای هریک از روزهای معاملاتی تا 364 روز پیش، محاسبه می­شود. سپس میانگین حسابی شاخص روز جاری و شاخص روزهای معاملاتی تا 364 روز پیش، به عنوان مقدار این شاخص برای آخرین سال معاملاتی اعلام می­‌شود. * **Min:** کمترین مقدار این شاخص در بازه­‌ی زمانی روز جاری تا 364 روز قبل است (به دلیل تحلیل­های آماری، کمترین 10 مورد حذف و مورد 11 ام به عنوان کمترین اعلام می­‌شود). * **Max:** بیشترین مقدار این شاخص در بازه­‌ی زمانی روز جاری تا 364 روز قبل است (به دلیل تحلیل­های آماری، بیشترین 10 مورد حذف و مورد 11 ام به ­عنوان بیشترین اعلام می­‌شود). * **trackId:** کد پیگیری، اگر ارسال شده باشد همان مقدار برگردانده میشود و در غیر اینصورت یک رشته تصادفی تولید و برگردانده می‌‌شود * **state:** وضعیت تراکنش * **DONE:** در صورت موفق بودن عملیات رخ میدهد * **FAILED:** در صورت نا موفق بودن عملیات رخ میدهد * **error**: جزییات خطا (در صورت بروز خطا) #### UnSuccessful result format در اینجا میتوانید لیست خطاهای سرویس ها را مشاهده کنید [لیست خطاها](/generic-errors.html)