###GET /facility/v2/clients/{clientId}/depositToIban * **شرح: **سرویس دریافت شماره شبا از روی شماره حساب ( شبکه بانکی ) * **اسکوپ: ** ```facility:cc-deposit-iban:get``` * **رویکرد: ** ```Client-Credential``` ```````````````` {address}/facility/v2/clients/{clientId}/depositToIban?trackId={trackId}&deposit={deposit}&bankCode={bankCode} ```````````````` <div class="sandboxaddress sandbox" id="sandbox" style="float:right" style="display: none" > https://sandboxapi.finnotech.ir<b><span class="finnotech-sandbox-address-text"> :address </span></b> </div> <div class="production-address production" style="float:right" style="display: block"> https://apibeta.finnotech.ir <b> :address </b> </div> #### Headers مقادیر زیر باید در هدر قرار بگیرد ```````````````` Authorization : Bearer {Token} ```````````````` &#x202b;برای فراخوانی این سرویس لازم است پس از دریافت توکن اعتباری کلاینت(client Credential) سرویس را فراخوانی نمایید #### URI Parameters * **clientId :** (اجباری) شناسه کلاینت #### Query Parameters * **trackId:** اختیاری (string) &#x202b; کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. * **deposit:** &#x202b; شماره حسابی که قصد دریافت شماره شبا آن را دارید * **bankCode:** &#x202b; کد بانک صاحب حساب(لیست کد بانک ها را می توانید از [اینجا](./facility-bank-info.html) مشاهده کنید &#x202b;**نکته مهم: در تمام شماره های حساب باید از / به جای هر گونه جداکننده ای استفاده کرد. ** ###Results Format #### Successful result format (status code 200) فیلدهای زیر را در پاسخ مشاهده میکنید. ```````````````` { "trackId": "f4e0457a-5f55-4d5c-8428-f8474f38b6cf", "result": { deposit: "1071333715508", accountStatus: "02", bankName: "سپه", iban: "IR480150000001071333715508", depositOwners: "محمد حسامی / فعال" } "status": "DONE" } ```````````````` * **deposit:** شماره حساب * **accountStatus:** میتواند مقادیر زیر را بگیرد * **‌02 :** حساب فعال است * **‌03 :** حساب مسدود با قابلیت واریز * **‌04 :** حساب مسدود بدون قابلیت واریز * **‌05 :** حساب راکد است * **‌06 :** بروز خطادر پاسخ دهی , شرح خطا در فیلد توضیحات * **bankName:** نام بانک * **iban:** شماره شبا محاسبه شده * **depositOwners:** آرایه ای از صاحبان حساب وضعیت فراخوانی سرویس* **status: ** * DONE: فراخوانی موفق سرویس * FAILED: فراخوانی ناموفق سرویس #### UnSuccessful result format در اینجا میتوانید لیست خطاهای سرویس ها را مشاهده کنید [لیست خطاها](/v2/generic-errors.html)