###POST /oak/v2/clients/{clientId}/block * **شرح: ** سرویس مسدودی مبلغ مشخصی را به تعداد روز مشخصی که میتواند کمتر از ۹۰ روز باشد در حساب مسدود میکند * **اسکوپ: ** ```oak:block:*``` * **رویکرد: ** ```Authorization_Code``` ```````````````` {address}/oak/v2/clients/{clientId}/block?trackId={trackId} ```````````````` <div class="sandboxaddress sandbox" id="sandbox" style="float:right" style="display: none" > https://sandboxapi.finnotech.ir<b><span class="finnotech-sandbox-address-text"> :address </span></b> </div> <div class="production-address production" style="float:right" style="display: block"> https://apibeta.finnotech.ir <b> :address </b> </div> <br><br> * سرویس‌های مرتبط : * [رفع مسدودی](/oak-unblock.html) * [برداشت وجه پس از رفع مسدودی](/oak-unblock-transfer.html) * [پیگیری برداشت وجه پس از رفع مسدودی](/oak-unblock-transfer-inquiry.html) ####Block, unblock and unblock-transfer * **[Block service](/oak-block.html):** در این سرویس شما مبلغی را در یک تاریخ مشخص و برای یک بازه‌ی زمانی مشخص در حساب خود مشتری مسدود میکنید * **[Unblock service](/oak-unblock.html) :**در این سرویس شما همان مبلغ مسدود شده را رفع مسدودی کرده و این مبلغ آماده ی برداشت می شود * **[Unblock-transfer service](/oak-unblock-transfer.html) :** در این سرویس شما میتوانید مبلغی را که مسدود کرده اید همزمان رفع مسدودی کنید و به حساب مورد نظر انتقال دهید * **[Unblock-transfer-inquiry service](/oak-unblock-transfer-inquiry.html) :** پیگیری برداشت وجه پس از رفع مسدودی ####Notes: * به علت اینکه سرویس برداشت و رفع مسدودی دو سرویس جداگانه هستند شما میباست شماره ی پیگیری سرویس رفع مسدودی را ذخیره کرده و در سرویس برداشت پس از رفع مسدودی به عنوان پارامتر ارسال کنید * مبلغ مسدودی و رفع مسدودی باید برابر باشند * مبلغ برداشت می تواند کمتر یا مساوی مبلغ رفع مسدودی شده باشد * شما به ازای هر فراخوانی موفق سرویس مسدودی و فراخوانی موفق سرویس رفع مسدودی فقط یکبار اجازه فراخوانی **برداشت پس از رفع مسدودی** را دارید (فقط بک بار فراخوانی موفق سرویس برداشت).اگر مبلغ برداشت پس از رفع مسدودی کمتر از مبلغ مسدودی و رفع مسدودی باشد شما نمی توانید باقی مانده ی پول را بعدا برداشت کنید * اگر بعد از فراخوانی رفع مسدودی باقی مانده ی حساب شخص کمتر از جمع مبلغ رفع مسدودی شده و کف باقیمانده ی مجاز بانک باشد شما در هنگام انتقال به خطای عدم کفایت موجودی برخواهید خورد که برای حل این مشکل پیشنهاد میشود مبلغ برداشت را ۱۰۰۰ ریال کمتر گذاشته و انتقال وجه را دوباره امتحان کنید #### Headers مقادیر زیر باید در هدر قرار بگیرد ```````````````` Content-Type: application/json Authorization : Bearer {Token} ```````````````` * برای فراخوانی این سرویس لازم است به اپلیکیشن خود، حساب یکی از بانک های همکار فینوتک را اضافه کنید و روی حساب افزوده شده توکن بگیرید. #### URI Parameters * **clientId :** شناسه کلاینت #### Query Parameters * **trackId:** (اجباری) &#x202b; رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید. * example: ```block-jh238dfkjbh238sdfge``` #### Body ##### Example: ```````````````` { "amount": 1, "description": "مسدودی توسط نظام وظیفه", "days": "12" } ```````````````` همه مقادیر بالا برای سرویس های رفع مسدودی و برداشت وجه رفع مسدودی شده مورد نیاز هستند, بنابراین لازم است این اطلاعات را ذخیره کنید. * **amount: ** مبلغ مسدودی * **description: ** شرح مسدودی * **days: ** تعداد روزهای مسدودی که اجباری است و حداکثر میتواند ۹۰ روز باشد ###Results Format #### Successful result format (status code 200) ```````````````` { "result": { "amount": 1, "description": "test", "deposit": "0201698541000", "blockDate": "951210", "days": "12" }, "status": "DONE", "trackId": "block-jh238dfkjbh238sdfge" } ```````````````` * **amount: ** مبلغ مسدودی * **description: ** شرح مسدودی * **deposit:** شماره حسابی که مسدودی بر آن اعمال شده است * **blockDate: ** تاریخ مسدودی * **days: ** تعداد روزهای مسدودی که اجباری است و حداکثر میتواند ۹۰ روز باشد * **trackId:** کد پیگیری است که با استفاده از آن میتوانید با استفاده از سرویس های فینوتکی کارمزد را استعلام کنید * **status: ** * DONE: فراخوانی موفق سرویس * FAILED: فراخوانی ناموفق سرویس #### UnSuccessful result format در اینجا میتوانید لیست خطاهای سرویس ها را مشاهده کنید [لیست خطاها](/v2/generic-errors.html)