###GET /oak/v2/clients/{clientId}/deposits * **شرح: ** سرویس لیست حساب‌ها, این سرویس هنگامی به کار می‌رود که شما قصد دارید شماره حساب‌های مشتریان خود را دریافت نمایید. * **اسکوپ: ** ```oak:deposits:get``` * **رویکرد: ** ```Authorization_Code``` ```````````````` {address}/oak/v2/clients/{clientId}/users/{users}/deposits?trackId={trackId} ```````````````` <div class="sandboxaddress sandbox" id="sandbox" style="float:right" style="display: none" > https://sandboxapi.finnotech.ir<b><span class="finnotech-sandbox-address-text"> :address </span></b> </div> <div class="production-address production" style="float:right" style="display: block"> https://apibeta.finnotech.ir <b> :address </b> </div> #### Headers مقادیر زیر باید در هدر قرار بگیرد ```````````````` Authorization : Bearer {Token} ```````````````` * برای فراخوانی این سرویس لازم است پس از دریافت اجازه ی دسترسی از کاربر، با توکن Authorization Code سرویس را فراخوانی نمایید. #### URI Parameters * **clientId :** شناسه کلاینت * **users :** کد ملی کاربر صاحب توکن که میخواهید اطلاعات آن را دریافت کنید و باید رشته عددی به طول ۱۰ رقم باشد #### Query Parameters * **trackId :** اختیاری (string) &#x202b; رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید. * example: ```deposits-010``` ####Results Format ##### Successful result format (status code 200) ```````````````` { "result": { [ "0202518954031" , "0100121067088" , "0301073804002" ]} , "status": "DONE" , "trackId": "get-IBAN-statsus-010" } ```````````````` * **result:** آبجکتی از پاسخ سرویس شامل: * آرایه ای از شماره حساب های مشتری برگردانده می‌شود * **status: ** وضعیت فراخوانی سرویس * DONE: فراخوانی موفق سرویس * FAILED: فراخوانی ناموفق سرویس * **error:** جزییات خطا (در صورت بروز خطا) * **trackId: ** کد پیگیری، اگر ارسال شده باشد همان مقدار و در غیر اینصورت یک رشته تصادفی تولید و برگردانده میشود #### UnSuccessful result format در اینجا میتوانید لیست خطاهای سرویس ها را مشاهده کنید [لیست خطاها](/v2/generic-errors.html)