###GET /oak/v2/clients/{clientId}/ibanInquiry * **شرح: ** سرویس اطلاعات شبا * **اسکوپ: ** ```oak:iban-inquiry:get``` * **رویکرد: ** ```Client-Credential``` ```````````````` {address}/oak/v2/clients/{clientId}/ibanInquiry?trackId={trackId}&iban={iban} ```````````````` <div class="sandboxaddress sandbox" id="sandbox" style="float:right" style="display: none" > https://sandboxapi.finnotech.ir<b><span class="finnotech-sandbox-address-text"> :address </span></b> </div> <div class="production-address production" style="float:right" style="display: block"> https://apibeta.finnotech.ir <b> :address </b> </div> #### Headers مقادیر زیر باید در هدر قرار بگیرد ```````````````` Authorization : Bearer {Token} ```````````````` * برای فراخوانی این سرویس باید از توکن CLIENT_CREDENTIAL استفاده نمایید. #### URI Parameters * **clientId :** (اجباری) شناسه کلاینت #### Query Parameters * **trackId:** اختیاری (string) &#x202b; کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. * example: ```get-iban-inquiry-029``` * **iban:** شماره شبای معتبر که باید یک رشته به طول ۲۶ کاراکتر باشد * example: ```IR910800005000115426432001``` ####Results Format ##### Successful result format (status code 200) ```````````````` { "trackId": "get-iban-inquiry-029" , "result": { "IBAN": "IR910800005000115426432001" , "bankName": "قرض الحسنه رسالت" , "deposit": "10.6423499.1" , "depositDescription": "حساب فعال است" , "depositComment": "سپرده حقيقي قرض الحسنه پس انداز حقيقي ريالی شیما کیایی" , "depositOwners": [ { "firstName": "شیما" , "lastName": "کیایی" } ], "depositStatus": "02", "errorDescription": "بدون خطا" }, "status": "DONE" } ```````````````` * **result:** آبجکتی از پاسخ سرویس شامل: * **IBAN:** شماره شبا * **bankName:** نام بانک * **deposit:** شماره حساب * **depositStatus:** میتواند مقادیر زیر را بگیرد * **‌02 :** حساب فعال است * **‌03 :** حساب مسدود با قابلیت واریز * **‌04 :** حساب مسدود بدون قابلیت واریز * **‌05 :** حساب راکد است * **‌06 :** بروز خطادر پاسخ دهی , شرح خطا در فیلد توضیحات است * **‌07 :** سایر موارد * **depositDescription:** شرح حساب * **depositComment:** * **depositOwners:** آرایه ای از صاحبان حساب * **firstName: ** نام * **lastName: ** نام خانوادگی * **status: ** وضعیت فراخوانی سرویس * DONE: فراخوانی موفق سرویس * FAILED: فراخوانی ناموفق سرویس * **error:** جزییات خطا (در صورت بروز خطا) * **trackId: **‌ کد پیگیری، اگر ارسال شده باشد همان مقدار و در غیر اینصورت یک رشته تصادفی تولید و برگردانده میشود #### UnSuccessful result format در اینجا میتوانید لیست خطاهای سرویس ها را مشاهده کنید [لیست خطاها](/v2/generic-errors.html)