###POST /oak/v2/clients/{clientId}/transferTo * **شرح: ** &#x202b; سرویس انتفال وجه (داخلی، پایا و ساتنا) از حساب کلاینت به کارت دیگران، با استفاده از این سرویس می‌توانید از حساب خود در بانک به شماره کارت نقدی آینده پول واریز کنید. * **اسکوپ: ** ```oak:transfer-to:execute``` * **رویکرد: ** ```Authorization_Code``` ```````````````` {address}/oak/v2/clients/{clientId}/transferTo?trackId={trackId} ```````````````` <div class="sandboxaddress sandbox" id="sandbox" style="float:right" style="display: none" > https://sandboxapi.finnotech.ir<b> :address </b> </div> <div class="production-address production" style="float:right" style="display: block"> https://apibeta.finnotech.ir <b> :address </b> </div> <br><br> **سرویس‌های مرتبط :[پیگیری تراکنش](/doc/oak-transferInquiry.html?sandbox=+sandbox/)** #### Notes‍ * این سرویس از مبدا حساب هایی که برای اپلیکیشن شما تایید شده است امکان پذیر است. * سیکل های پایا : * &#x202B; چرخه اول. 17.15 روز قبل تا 03.15 روز جاری ( تسویه 3.45 ) (بانک پارسیان این سیکل را پشتیبانی نمیکند) * &#x202b; چرخه دو. 03.15 روز جاری تا 10.15 روز جاری (تسویه 10.45) * &#x202b; چرخه سه. 10.15 روز جاری تا 13.15 روز جاری (تسویه 13.45) * &#x202b; چرخه چهار. 13.15 روز جاری تا 17.15 روز جاری (تسویه 17.45) * &#x202b; انتقال وجه داخلی به حساب / کارت آینده دقایقی بین ساعت 23:54 الی 00:00 که روز مالی بانک بسته می شود، غیرفعال است. * &#x202b; اگر فیلد وضعیت در پاسخ تراکنش داخلی «PENDING» یا «UNKNOWN» بود قبل از تلاش مجدد با فراخوانی سرویس استعلام [Transfer Inquiry Service ](/oak-transferInquiry.html) از آخرین وضعیت تراکنش اطمینان حاصل نمایید. * &#x202b; اگر فیلد وضعیت در پاسخ تراکنش بین بانکی(پایا) «PENDING» یا «UNKNOWN» بود قبل از تلاش مجدد با فراخوانی سرویس گزارش پایا [Payas service](/oak-payas.html) از آخرین وضعیت تراکنش اطمینان حاصل نمایید، توجه داشته باشید که تراکنش با یک سیکل تاخیر در این لیست برگردانده خواهد شد. * &#x202b; درصورت فرستادن چند کاراکتر (-) به هم پیوسته در شرح تراکنش خطا ورودی برگردانده می‌شود. #### Headers مقادیر زیر باید در هدر قرار بگیرد ```````````````` Content-Type: application/json Authorization : Bearer {Token} ```````````````` #### URI Parameters * **clientId:** شناسه کلاینت #### Query Parameters * **trackId:** (اجباری) &#x202b; رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید. * example: ```transfer-to-card-0322``` #### Body ##### Example: ```````````````` { "amount": 1 , "description": "شرح تراکنش" , "destinationFirstname": "اصغر" , "destinationLastname": "فرهادی" , "destinationNumber": "6362141033441122" , "paymentNumber": "123456" } ```````````````` * **amount: ** مبلغ انتقال وجه * **description: ** (اجباری) شرح انتقال وجه (حداکثر ۳۰ کاراکتر) * **destinationFirstname: ** نام صاحب حساب مقصد، برای انتقال وجه داخلی نیازی به این فیلد نیست * **destinationLastname: ** نام خانوادگی صاحب حساب مقصد، برای انتقال وجه داخلی نیازی به این فیلد نیست * **destinationNumber: ** شماره کارت بانک آینده (۱۶ رقم) * **paymentNumber: ** شناسه پرداخت ,این عدد در صورتحساب شما و مشتریان درج میشود و میتواند عددی مانند شماره فاکتور و یا سند داخلی باشد (حداکثر ۱۵ رقم) ###Results Format #### Successful result format (status code 200) ```````````````` { "result": { "amount": 1 , "description": "شرح تراکنش" , "destinationFirstname": "اصغر" , "destinationLastname": "فرهادی" , "destinationNumber": "0201887909004" , "inquiryDate": "951217" , "inquirySequence": 1001 , "inquiryTime": "095554" , "message": " " , "paymentNumber": "12" , "refCode": "9611240622211448" , "sourceFirstname": "مهدی ز اده" , "sourceLastname": "امیر" , "sourceNumber": "0200935673008" , "type": "internal" } , "status": "DONE" , "trackId": "transfer-to-card-0322" } ```````````````` * **result:** آبجکتی از پاسخ سرویس شامل: * **amount: ** مبلغ تراکنش * **description: ** شرح تراکنش (اجباری) * **destinationFirstname: ** نام صاحب حساب مقصد * **destinationLastname: ** نام خانوادگی صاحب حساب مقصد * **destinationNumber: ** شماره حساب مقصد * **inquiryDate: ** این اطلاعات در صورت بروز مغایرت احتمالی برای رفع مغایرت باید به بانک ارایه گردد * **inquirySequence: ** این اطلاعات در صورت بروز مغایرت احتمالی برای رفع مغایرت باید به بانک ارایه گردد * **inquiryTime: ** این اطلاعات در صورت بروز مغایرت احتمالی برای رفع مغایرت باید به بانک ارایه گردد * **message: ** در صورتی بروز خطا، پیغام خطا در این فیلد قرار میگیرد * **paymentNumber: ** شناسه پرداخت * **refCode: ** کد پیگیری انتقال وجه * **sourceFirstname: ** نام صاحب حساب مبدا * **sourceLastname: ** نام خانوادگی صاحب حساب مبدا * **sourceNumber: ** شماره حساب مبدا * **type: ** نوع انتقال وجه * internal: انتقال وجه داخلی * paya: انتقال وجه پایا * **status: ** وضعیت فراخوانی سرویس * DONE: فراخوانی موفق سرویس * FAILED: فراخوانی ناموفق سرویس * **error:** جزییات خطا (در صورت بروز خطا) * **trackId: **کد پیگیری که در فراخوانی سرویس فرستاده شده است #### UnSuccessful result format در اینجا میتوانید لیست خطاهای سرویس ها را مشاهده کنید [لیست خطاها](/doc/generic-errors.html)